Biz barada

Oguzabat bilen ýagty geljege!

Hojalyk jemgyýeti "Oguzabat". Biziň kompaniýamyz 2012-nji ýylda esaslandyryldy we köp ugurly iş alyp bardy. Kompaniýa meşgullanýar: * dürli öndürijilerden materiallar we enjamlar bilen üpjün etmek; * gurluşyk we gurnama işleri; * syýahatçylyk hyzmatlaryny bermek; * sport klubynyň eýesi; * mahabat çäreleri; * sport harytlary bilen söwda. Ykdysady jemgyýet "Oguzabat", gurluşyk meýdançalary üçin dürli öndürijilerden gurluşyk materiallary we enjamlary, nebit we gaz enjamlary bilen üpjün ediji, önümçilik zawodlary bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär we Aşgabatda we Türkmenistanyň beýleki sebitlerinde gurluşyk meýdançalaryna eltýär. Sanawymyzda gurluşyk işleri üçin zerur enjamlary, diwar kagyzlaryny, penjireleri, gapylary, sanitar-tehniki enjamlary we beýleki materiallary üpjün edijileri tapyp bilersiňiz, şeýle hem isleg boýunça dürli görnüşli enjamlary we dürli pudaklary üpjün edýäris.Müşderilerimiz maýa gurluşygyny amala aşyrýan, giriş ýollaryny we meýdançalary gurýan we timarlamak bilen meşgullanýan orta we iri gurluşyk kompaniýalarydyr. Esasy gurluşyk desgalary biznes merkezleri, söwda we güýmenje merkezleri, administratiw binalar, senagat desgalary, dükanlar, dynç alyş merkezleri, ýaşaýyş jaýlary, kottejler. HJ "Oguzabat" -yň esasy gymmatlyklary, müşderi hyzmatyna we logistika hyzmatyna ilkinji nobatda üns bermekdir. Müşderilerimizi doly kanagatlandyrmak we gysga wagtyň içinde zerur gurluşyk materiallary bilen üpjün etmek üçin işiň ýokardaky taraplarynyň hilini yzygiderli ýokarlandyrýarys, diapazonymyzy giňeldýäris, logistika proseslerini gowulandyrýarys. Müşderilerimiz bize ynanýarlar we köp ýyllap biziň bilen işleýärler. Güýçli taraplarymyz: - Giň assortiment çyzygy - Materiallar üçin bäsdeşlik bahalary - Güýçli ulag bölümi

Kontakt

Biz bilen habarlaşyp bilersiňiz!